Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Biologiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 9-sinf

9-SINF
Biologiya
(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat

I CHORAK
I BO‘LIM. Organik olam haqida ma’lumot
I BOB. Hayotning umumiy qonuniyatlari
1-dars Kirish. Tirik organizmlarning o‘ziga xos xususiyatlari 1

2-dars Tiriklikning tuzilish darajalari. Nazorat ishi – 1 1

II BOB. Organizmlarning xilmaxilligi
3-dars Hayotning hujayrasiz shakllari. 1

4-dars Prokariot hujayralar 1

5-dars Eukariotlar – o‘simliklarning xilma-xilligi 1

6-dars Zamburug‘lar dunyosi 1

7-dars Hayvonlar dunyosi. Nazorat ishi – 2 1

8-dars 1-laboratoriya mashg‘uloti:
1. Pichan tayoqcha bakteriyasini mikroskop ostida ko‘rish
2. Ko‘k-yashil suvo‘tini mikroskopda ko‘rish
1

II BO‘LIm. Hujayra haqidagi ta’limot
III BOB. Sitologiya asoslari
9-dars Hujayrani o‘rganish tarixi va hujayra nazariyasi 1

10-dars Hujayrani o‘rganish usullari 1

11-dars Eukariot hujayralar 1

12-dars Sitoplazma. Hujayraning membranasiz va membranali
organoidlari: endoplazmatik to‘r, ribosomalar, golji majmuasi
1

13-dars Mitoxondriya, plastidalar, lizosomalar va sitoplazmaning
boshqa organoidlari
1

14-dars Yadro va uning tuzilishi 1

15-dars Prokariot va eukariot hujayralar 1

16-dars Hujayralar evolutsiyasi. 1

17-dars 2-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik va hayvon
hujayralarining tuzilishini mikroskop ostida o‘rganish
1

18-dars 3- laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik hujayrasida plazmoliz
va deplazmolizni kuzatish. Nazorat ishi – 3
1

II CHORAK
III BO‘LIM. Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari
IV BOB. Hayotiy jarayonlarning kimyoviy asoslari
19-dars Hujayraning kimyoviy tarkibi. 1

20-dars Hujayra tarkibiga kiruvchi suv va anorganik moddalar 1

21-dars Biomolekular. 1

22-dars Uglevodlar 1

23-dars Lipidlar 1

24-dars Oqsillar. Aminokislotalar 1

25-dars Oqsillar tarkibi. Oqsil tuzilishi 1

26-dars Oqsillarning xossalari. Oddiy va murakkab oqsillar 1

27-dars Oqsillarning funksiyalari 1

28-dars Nuklein kislotalar. Nazorat ishi – 4 1

29-dars 4-laboratoriya mashg‘uloti. Amilazaning kraxmalga ta’siri 1

IV BO‘LIM. moddalar almashinuvi — metabolizm
V BOB. Hujayralarda moddalar va energiya almashinuvi
30-dars Moddalar almashinuvi 1

31-dars Energiya almashinuvi. 1

32-dars Energiya almashinuvi bosqichlari 1

III CHORAK
33-dars Hujayraning oziqlanishi 1

34-dars Xemosintez 1

35-dars Hujayrada plastik almashinuv 1

36-dars Hujayrada modda va energiya almashinuviga doir masalalar
yechish
1

37-dars 5-laboratoriya mashg‘uloti. O‘simlik bargida organik
moddalarning hosil bo‘lishi. Nazorat ishi – 5
1

V BO‘LIM. Organizmlarning individual rivojlanishi — ontogenez
VI BOB. Organizmlarning ko‘payishi va individual rivojlanishi
38-dars Hujayra sikli 1

39-dars Meyoz 1

40-dars Tirik organizmlarning ko‘payish xillari 1

41-dars Jinsiy ko‘payish 1

42-dars Urug‘lanish 1

43-dars Mitoz, meyoz, urug‘lanish jarayonlariga doir masalalar yechish 1

44-dars Embrional rivojlanish davri 1

45-dars Postembrional rivojlanish 1

46-dars Embrion rivojlanishiga tashqi muhitning ta’siri. 1

47-dars Rivojlanishning umumiy qonuniyatlari. Biogenetik qonun.
embrionlarning o‘xshashlik qonuni. Nazorat ishi – 6
1

VI BO‘LIM. Genetika haqida umumiy ma’lumot
VII BOB. Genetika asoslari
48-dars Genetikaning rivojlanish tarixi. 1

49-dars G.Mendel qonunlari. Monoduragay chatishtirish 1

50-dars 6-laboratoriya mashg‘uloti. Monoduragay chatishtirishga doir
masalalar yechish
1

51-dars Di-poliduragay chatishtirish. Mendelning uchinchi qonuni 1

52-dars 1-amaliy mashg‘ulot. Diduragay chatishtirishga doir masalalar
yechish
1

IV CHORAK
53-dars 7-laboratoriya mashg‘uloti. G‘o‘za, pomidor, namozshomgulning chatishtirish natijasini gerbariy asosida
o‘rganish
1

54-dars Noallel genlarning o‘zaro ta’siri 1

55-dars Genlarning polimer va ko‘p tomonlama ta’siri 1

56-dars 2-amaliy mashg‘ulot. Noallel genlarning o‘zaro ta’siriga doir
masalalar yechish
1

57-dars Belgilarning birikkan holda irsiylanishi 1

58-dars Jins genetikasi 1

59-dars 3-amaliy mashg‘ulot. Birikkan holda irsiylanish va jins bilan
bog‘liq holda irsiylanishga doir masalalar yechish
1

60-dars O‘zgaruvchanlik 1

61-dars 8-laboratoriya mashg‘uloti. Modifikatsion
o‘zgaruvchanlikning statistik qonuniyatlarini o‘rganish
1

62-dars Mutatsion (genotipik) o‘zgaruvchanlik 1

63-dars Odam genetikasini o‘rganish usullari 1

64-dars Odamdagi irsiy kasalliklar. Nazorat ishi – 7 1

VII BO‘LIM. Seleksiya asoslari
VIII BOB. Seleksiya va biotexnologiya asoslari
65-dars Madaniy o‘simliklarning kelib chiqishi va xilma – xillik
markazlari
1

66-dars O‘simlik va hayvonlar seleksiyasi 1

67-dars Seleksiya va biotexnologiya 1

68-dars O‘zbekiston olimlarining biologiya va seleksiya sohasidagi
yutuqlari. Nazorat ishi – 8
1

Jami: 68

Reklama
Reklama