Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Fizika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Fizika

Sinfi: 9-sinf

FIZIKA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
IX SINF
Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa Izoh
I CHORAK
1­darsMo dda tuzilishining molekulyar­kinetik nazariyasi 1


2­darsMo lekulalarnin g o‘lchami va massasi 1


3­darsMo dda mi qdori. Molar massa 1


4­darsMa salalar yechish 1


5­darsIde al gaz 1


6­darsTe m peratura 1


7­darsGaz molekulalarinin g harakat tezligi 1


8­darsMa salalar yechish. 1


9­dars 1­NAZORAT ISHI 1


10­darsId eal gaz holatining tenglamalari 1


11­darsIz otermik jarayon 1


12­darsIz obarik jarayon 1


13­darsIz oxorik jarayon 1


14­dars Amaliy mashg‘ulot.Molekulalarning o‘lchamlarini baholash 1


15­darsM asalalar yechish 1


16­darsIc hki ener giya 1


17­dars T ermodinamik ish 1


18­dars 2 ­NAZORAT ISHI 1


II CHORAK
19­darsIs si qlik miqdori 1


20­darsM asalalar yechish 1


21­dars Amaliy mashg‘ulot.Jismlarda issiqlik
muvozanatini o‘rganish
1


22­dars Laboratoriya ishi.Qattiq jismlarning solishtirma
issiqlik sig‘imini aniqlash
1


23­darsYo qilg‘ining solishtirma yonish issiqligi 1


24­darsT ermodinamikanin g birinchi qonuni 1


25­darsM asalalar yechish 1


26­dars 3­NAZORAT ISHI 1


27­dars Issiqlik jarayonlarining qaytmasligi. Termodinamikaning II qonuni 1


28­dars Laboratoriya ishi.Turli temperaturali suv aralashtirilganda issiqlik miqdorlarini taqqoslash 1


29­darsIc hki yonuv dvigatellari 1


30­darsIs si qlik dvigatellarining ishlash prinsipi 1


31­darsM asalalar yechish 1


32­dars 4­NAZORAT ISHI 1


III CHORAK
33­darsIs siqlik mashinalari va tabiatni muhofaza qilish 1


34­darsM asalalar yechish 1


35­darsS u yuqlikning xossalari 1


36­darsH o‘llash. Ka pillyar hodisalar 1


37­darsM asalalar yechish 1


38­dars Laboratoriya ishi.Suyuqlikning sirt taranglik
koeffitsiyentini aniqlash
1


39­darsK ristall va amorf jismlar 1


40­dars Qattiq jismlarning mexanik xossalari 1


41­darsM asalalar yechish 1


42­dars 5­NAZORAT ISHI 1


43­darsQ attiq jismlarning erishi va qotishi 1


44­dars Moddaning solishtirma erish issiqligi. Amorf jismlarning erishi va qotishi 1


45­darsB u g‘lanish va kondensatsiya 1


46­darsAt mosferada gi hodisalar 1


47­dars Laboratoriya ishi.Havoning nisbiy namligini
aniqlash
1


48­darsM asalalar yechish 1


49­darsYo ru g‘lik tezligini aniqlash 1


50­darsYo ru g‘likning qaytish va sinish qonunlari 1


51­darsM asalalar yechish 1


52­dars 6­NAZORAT ISHI 1


IV CHORAK
53­darsT o‘la ichki qaytish 1


54­darsM asalalar yechish 1


55­dars Laboratoriya ishi.Shishaning nur sindirish
ko‘rsatkichini aniqlash
1


56­darsLi nzalar 1


57­darsYu pqa linza yordamida tasvir yasash 1


58­dars Laboratoriya ishi.Linzalarning optik kuchini aniqlash 1


59­dars Masalalar yechish 1


60­dars 7­NAZORAT ISHI 1


61­darsO ptik asboblar 1


62­darsK o‘z va ko‘rish 1


63­darsM asalalar yechish 1


64­dars Geliotexnika. O‘zbekistonda Quyosh energiyasidan
foydalanish
1


65­darsO lamnin g yagona fizik manzarasi 1


66­dars Fizika va texnika taraqqiyoti. O‘zbekistonda fizika
sohasidagi tadqiqotlar
1


67­dars 8­NAZORAT ISHI 1


68­darsO quv sayohati 1


Reklama
Reklama