Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Geometriya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geometriya

Sinfi: 9-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN GEOMETRIYA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat )
IX SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars 8-sinf geometriya fanini takrorlash 1
2-dars 8-sinf geometriya fanini takrorlash 1
3-dars 8-sinf geometriya fanini takrorlash 1
4-dars Koʻpburchaklarning oʻhshashligi 1
5-dars O‘xshash uchburchaklar va ularning xossalari 1
6-dars Uchburchaklar o‘xshashligining birinchi alomati 1
7-dars Uchburchaklar o‘xshashligining ikkinchi alomati 1
8-dars Uchburchaklar o‘xshashligining uchinchi alomati 1
9-dars To‘g‘ri burchakli uchburchaklarning o‘xshashlik alomatlari 1
10-dars O‘xshashlik alomatlarining isbotlashga doir masalalarga tatb 1
11-dars Tekislikda geometrik almashtirishlar. Harakat va parallel ko‘ 1
12-dars O‘qqa nisbatan simmetriya 1
13-dars Markaziy simmetriya va burish 1
14-dars Geometrik shakllarning o‘xshashligi 1
15-dars O‘xshash ko‘pburchaklarning xossalari 1
16-dars Gomotetiya va o‘xshashlik 1
17-dars 1-Nazorat ishi 1
18-dars Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
19-dars 0° dan 180° gacha bo‘lgan burchakning sinusi, kosinusi, tang 1
20-dars Masalalar yechish 1
21-dars Uchburchak yuzini burchak sinusi yordamida hisoblash 1
22-dars Sinuslar teoremasi 1
23-dars Kosinuslar teoremasi 1
24-dars Masalalar yechish 1
25-dars Sinuslar va kosinuslar teoremalarining ba'zi tatbiqlari 1
26-dars Masalalar yechish 1
27-dars Ikki vektor orasidagi burchak va ularning skalar ko‘pay tmas 1
28-dars Masalalar yechish 1
29-dars Uchburchaklarni yechish 1
30-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
31-dars 2-Nazorat ishi 1
32-dars Xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK
33-dars Aylanaga ichki chizilgan ko‘pburchak 1
34-dars Masalalar yechish 1
35-dars Aylanaga tashqi chizilgan ko‘pburchak 1
36-dars Masalalar yechish 1
37-dars Muntazam ko‘pburchaklar 1
38-dars Muntazam ko‘pburchakka ichki va tashqi chizilgan aylanalar 1
39-dars Masalalar yechish 1
40-dars Muntazam ko‘pburchakning tomoni bilan tashqi va ichki chi 1
41-dars Masalalar yechish 1
42-dars 3-Nazorat ishi 1
43-dars Aylana uzunligi 1
44-dars Masalalar yechish 1
45-dars Aylana yoyi uzunligi. Burchakning radian o‘lchovi 1
46-dars Masalalar yechish 1
47-dars Doira yuzi 1
48-dars Masalalar yechish 1
49-dars Doira bo‘laklari yuzi 1
50-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
51-dars 4-Nazorat ishi 1
52-dars Xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
53-dars Kesmalar proyeksiyasi va proporsionallik 1
54-dars Masalalar yechish 1
55-dars Proporsional kesmalarning xossalari 1
56-dars Masalalar yechish 1
57-dars To‘g‘ri burchakli uchburchakdagi proporsional kesmalar 1
58-dars Masalalar yechish 1
59-dars Berilgan ikkita kesmaga o‘rta proporsional kesmani yasash 1
60-dars Masalalar yechish 1
61-dars Aylanadagi proporsional kesmalar 1
62-dars Masalalar yechish 1
63-dars Bobni takrorlashga doir mashqlar 1
64-dars 5-Nazorat ishi 1
65-dars Xatolar ustida ishlash 1
66-dars Takrorlash 1
67-dars Takrorlash 1
68-dars Yakunlovchi dars 1
Reklama
Reklama