Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Kimyo fanidan yillik taqvim mavzu rejasi (2023-2024 o'quv yili)


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Kimyo

Sinfi: 9-sinf

9 SINF. KIMYO
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)
T/r
Bo‘lim va mavzu nomi
Soat
Taqvimiy muddat
I CHORAK
1 Elementlar davriy sistemasi va davriy qonun 1
2 Atomlar elektron qavatlarining tuzilishi 1
3 Kimyoviy bog'lanishning turlari: kovalent (qutbsiz va qutbli), ionli boglanishlar 1
4 Elektrolitik dissotsiatsiyalanish nazariyasi Elektrolitlar va noelektrolitlar 1
5 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanishi 1
6 Kislota, ishqor va tuzlarning dissotsiatsiyalanish tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish 1
7 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning dissotsiyalanish darajasi 1
8 Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Elektrolitlarning dissotsiyalanish darajasiga doir masalala yechish

9 1-Nazorat ishi 1
10 Ion almashinish reaksiyalari 1
11 Ion almashinish reaksiyalari tenglamalarini tuzishga doir mashqlar bajarish 1
12 Tuzlarning gidrolizi. Tuzlar gidroliziga ta'sir etuvchi omillar 1
13 Tuzlar gidroliziga doir masala va mashqlar yechish 1
14 Uglerod guruhi elementlarning umumiy tavsifi 1
15 Uglerodning davriy sistemasida joylashgan o‘rni, atom tuzilishi, allotropiyasi 1
16 Uglerodning tabiatda tarqalishi va fizik xossalari. Adsorbsiya 1
17 2-Nazorat ishi 1
18 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan (kompetentlikka) va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar (mantiqiy) yechish 1
II CHORAK
19 Uglerodning kimyoviy xossalari 1
20 Uglerodning eng muhim birikmalari 1
21 Karbonat kislota va karbonatlarning xossalari. Laboratoriya ishi №1. Karbonatlar va gidrokarbonatlarning bir-biriga aylanishi hamda xossalari bilan tanishish. Karbonat anionini bilib olish 1
22 Eng muhim karbonatlar va ularning amaliy ahamiyatiga oid masalalar yechish 1
23 1-Amaliy mashg‘ulot. Uglerod (IV)-oksidi olish va uning xossalari bilan tanishish. Karbonat ioniga xos reaksiyalar 1
24 3-Nazorat ishi 1
25 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar yechish 1
26 Kremniy. Kremniyning kimyoviy elementlar davriy sistemasida joylashgan o‘rni, atom tuzilishi. Laboratoriya ishi №2. Tabiiy silikatlarning namunalari bilan tanishish 1
27 Kremniyning fizik va kimyoviy xossalari,muhim birikmalari 1
28 Silikat sanoati. Laboratoriya ishi №3. Shishaning turlari va ularning tarkibi bilan tanishish. Elektr energiyadan sanoatda o ‘rinli foydalanish 1
29 Mavzular kesimida amaliyotga yo‘naltirilgan va fanlararo bog’liqlikka doir masalalar yechish 1
30 4-Nazorat ishi 1
31 Metallarning tabiatda tarqalishi, olinishi ,ishlatilishi. Laboratoriya ishi №4. Metallar namunalarini ko‘zdan kechirish 1
32 Qotishmalar. Laboratoriya ishi №5. Qotishmalarning namunalari bilan tanishish 1
III CHORAK
33 Metallarning fizik va kimyoviy xossalari. Laboratoriya ishi №6. Tuzlar eritmalari bilan metallarning o‘zaro ta’siri 1
34 Metallar korroziyasi 1
35 Elektroliz va uning amaliy ahamiyati. Laboratoriya ishi №7. Mis (II) xlorid va kaliy yodid eritmalarining elektrolizi 1
36 Masalalar yechish 1
37 Ishqoriy metallar. Ularning biologik ahamiyati va ishlatilishi 1
38 Natriy va kaliyning xossalari va eng muhim birikmalari 1
39 Soda ishlab chiqarish 1
40 5-Nazorat ishi 1
41 Kalsiy va magniy 1
42 Kalsiy va magniyning ishlatilishi va eng muhim birikmalari 1
43 Suvning qattiqligi va uni yumshatish usullari 1
44 2-Amaliy mashg‘ulot. “Ishqoriy metallar” va “Ishqoriy yer metallar” mavzulariga oid tajribaviy masalalar yechish 1
45 Aluminiy. Laboratoriya ishi №9. Aluminiy va uning qotishmalari namunalari bilan tanishish 1
46 Aluminiy xossalari. Laboratoriya ishi №8. Aluminiyning kislota va asos eritmalari bilan o‘zaro ta’siri 1
47 Aluminiy birikmalari.Ishlatilishi. Laboratoriya ishi №10. Aluminiy gidroksidni olish,uning kislota va ishqorlar bilan o‘zaro ta'sirlashuvini o‘rganish. Laboratoriya ishi №11. Aluminiy tuzlari eritmalarining indikatorlarga ta'sirini o‘rganish 1
48 Masala va mashqlar yechish 1
49 6-Nazorat ishi 1
50 I guruh yonaki guruhcha elementlari. Atom tuzilishi.Xossalari.Mis. Laboratoriya ishi №12. Misning ikki valentli tuzlaridan mis (II)-gidroksidi olish va u bilan tajribalar o‘tkazish 1
51 Kumush va oltin. Kumush va oltinning fizik va kimyoviy xossalari. Ishlatilishi 1
52 II guruh yonaki guruhcha elementlarining davriy jadvaldagi o‘rni. Atom tuzilishi. Xossalari. Laboratoriya ishi №13. Ruxning suvda eriydigan tuzlaridan uzx gidroksidi olish va uni amfoter xossasini isbotlash 1
IV CHORAK
53 Xrom. Davriy jadvaldagi o ‘rni. Atom tuzilishi va ayrim xossalari 1
54 Xromning II,III,VI valentli birikmalari va xossalari. Laboratoriya ishi №14. Xromning ikki, uch va olti valentli birikmalari 1
55 Marganes. Davriy jadvaldagi o ‘rni.Atom tuzilishi va ayrim xossalari 1
56 Marganesning birikmalari va ularning ishlatilishi 1
57 Temir. Laboratoriya ishi №15. Temirning (II) va (III) gidroksidlarini olish. Laboratoriya ishi №16. Ikki va uch valentli temir tuzlarini bilib olish 1
58 Temirning eng muhim birikmalari, ishlatilishi. Biologik ahamiyati 1
59 Masala va mashqlar yechish 1
60 7-Nazorat ishi 1
61 O‘zbekistonda metallurgiya. Cho ‘yan ishlab chiqarish 1
62 Po‘lat ishlab chiqarish. Laboratoriya ishi №17. Cho‘yan va po‘lat namunalari bilan tanishish 1
63 3-Amaliy ish. "Metallar"mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish 1
64 Masala va mashqlar yechish 1
65 Kimyoviy ishlab chiqarish istiqbollari Atmosfera va gidrosferani muhofaza qilish.Jamoa muhofaza vositalari 1
66 Davriy qonun va davriy sistemasining ahamiyati 1
67 8-Nazorat ishi 1
68 Kimyoviy reaksiyalarning kimyoviy ishlab chiqarishdagi ahamiyati. O‘zbekistonda kimyo fani va kimyo sanoatining rivojlanish istiqbollari 1


Quyidagi havolalarning biri orqali yuklab olishingiz mumkin.

Yuklab olish


@Internetdan

Reklama
Reklama