Pedagogika va psixologiya masalalari bo'yicha test


Pedagogika masalari bo'yicha test

1.Milliy pedagogika asoschilari kimlar? Ularni aniqlang.

 1. Sodiq Abdusattorov, Abduqodir Shakuriy, Ishoqxon Ibrat, Saidrasul Aziziy
 2. A.Avloniy, S.Ayniy, A.Fitrat Mahmudxo`ja Behbudiy
 3. Barcha javoblar to`g`ri
 4. Munavvarqori Abdurashidxonov, Murodxo`ja Solihov

2.Hamkorlik pedagogikasining asosiy jihatlarini aniqlang

 1. O`quvchi shaxsiga insoniy yondashuv
 2. Insonparvar jamoaviy tarbiya konsepsiyasi, atrof-muhitni pedagogikalashtirish
 3. Faollashtiruvchi rivojlantiruvchi didaktik kompleks
 4. Barcha javoblar to`g`ri

3.Hamkorlikda o`qitish qanday natijalarga erishish imkonini beradi?

 1. Barcha javoblar to’g’ri.
 2. O’quvchining o’rganish jarayonini boyitadi, o’quvchilarda materialni o’rganishga ishtiyoq uyg’otadi, turli xil madaniyat va ijtimoiy–iqtisodiy guruhlar o’rtasida ijobiy o’zaro munosabatlarni oldinga suradi
 3. O’quvchilarning o’z shaxsiy bilim va dunyoqarashlarini shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi, axborotlarni ikki tomonlama almashish samaradorligini oshiradi.
 4. O’quvchilarga ular o’rtasida taqsim qilinib, o’zlashtirilgan kognitiv axborotlar to’plamini beradi, o’quvchilarga mustaqil hayotga tayyorlanishlari uchun zarur bilimlarni beradi.
 5. “Kelajak maktablarini yaratishning strategik yo’nalishlari” bo’yicha tavsiya bergan olimni aniqlang.
 6. Nurali Sayidaxmedov.
 7. Rahim Xasanov
 8. F.Yuzlikayev
 9. O’tkir Tolipov

5.O`quvchi shaxsiga insoniy yondashuv qanday maqsadlarni amalga oshiradi?

 1. shaxsga yo`naltirilgan o`quv-tarbiya jarayoni, o`quvchilarni yosh xususiyatiga qarab yondashish.
 2. insonparvar va demokratik pedagogik munosabat o`rnatish
 3. Barcha javoblar to’g’ri.
 4. zamon talabiga javob bermaydigan metodlardan qochish, ijobiy “MEN” konsepsiyasini shakllantirish

6.O`quvchilarga demokratik munosabat qanday amalga oshiriladi? Ularni aniqlang.

 1. O`quvchi va o`qituvchi huquqini tenglashtirish
 2. Barcha javoblar to’g’ri
 3. Shaxsiy fikrga ega bo`lish huquqi
 4. Bolalar huquqi Konvensiyasini saqlash, O`quvchilarni erkin tanlash huquqi

7.Bolalarda kreativlik qobiliyatining rivojlanishida salbiy ta’sir etuvchi omillarni aniqlang.

 1. Avtoritar tartib, talablar o’rnatish, atrof-muhitning avtoritarligi.
 2. Ma’lum yutuqqa erishish uchun qatiqqo’llikni ishlatish,shaxsga nisbatan dushmanlik
 3. O’qituvchining qattiqo’lligi, qo’pol baholash,o’quvchi ustidan kulish
 4. Barcha javoblar to’g’ri

8.Hamkorlikda o’qitish metodlari necha xususiyatga ega?

 1. 5 ta
 2. 7 ta
 3. 4 ta
 4. 3 ta

9.Xalq pedagogikasi nimani o`rganadi?

 1. Sharq mutafakkirlari asarlaridagi pedagogik g`oyalarni
 2. O’zbek millatiga xos zamonaviy usullardan foydalanib tarbiya jarayonini tashkil etishni
 3. Qadim zamonlardan tortib, to hozirgi kungacha bo’lgan turli tarixiy davrlarda tarbiya, maktab va pedagogika nazariyalarining taraqqiyotini
 4. O`zbek xalq pedagogikasi va manbalari namunalarini

10.O’quvchi “Iltimos, meni inson deb biling” deb ruhan murojat qilar ekan. Ularni yozing.

 1. mendan umid qilsangiz bo’ladi, o`z foydangiz uchun mendan foydalanmang
 2. Menga ishoning, meni kichkina deb o`ylamang
 3. Barcha javoblar to’g’ri
 4. meni tushining, meni seving, menga olijanoblik qiling

11.Uzluksiz ta’lim turlarinechta?

 1. 8 ta
 2. 7 ta
 3. 4 ta
 4. 9 ta

12.Ta’lim mazmunini nimalar tashkil etadi?

 1. Darslik
 2. O`quv rejasi va o`quv dasturi
 3. Metodik tavsiyalar
 4. O`quv rejasi, o`quv dasturi va darslik

13.O`quv dasturi nimaga asoslanadi.

 1. O`quv rejaga
 2. Ta`lim vositalariga
 3. Didaktik tamoyillarga
 4. Darslikka

14.Ta’lim tamoyiliga ta`rif bering.

 1. Yoshlarga ta’lim-tarbiya berishda ta’lim maqsadlariga muvofiq o`qitishning asosiy xarakterini belgilab beruvchi tayanch qoida
 2. Fanning maqsadidan, o`quv rejasi bo`yicha ajratilgan soat va bilim hajmi, bilim tizimi mavjud jamiyatning g`oyaviy - siyosiy yo`nalishini o`zida aks ettiradigan davlat hujjatidir
 3. Yosh avlodni ilmiy bilimlar, ko`nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirish
 4. Ta’lim bilan amaliyot birligi

15.Ta`lim vositalari qaysilar? Ularni aniqlang.

 1. O`quv dasturi
 2. Barcha javoblar to`g`ri
 3. Dars rejasi va dars konspekti
 4. O`quv metodik qo`llanma

16Ta’limning maqsadlarini aniqlang

 1. Rivojlantiruvchi
 2. Bilim va ko`nikmalarni shakllantirish
 3. ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi
 4. Ta’limiy va tarbiyaviy

17.Ta`lim tamoyillari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan

 1. Barcha javoblar to`g`ri
 2. Ilmiylik, ta’lim oluvchilar imkoniyati va yosh xusuiyatlarini hisobga olish
 3. Ko`rgazmalilik, muntazamlilik va davomiylik, ta’limda onglilik va faollik
 4. Ta’lim-tarbiyani hayot bilan bog`lash, ta’lim bilan amaliyot birligi ta’lim-tarbiyaning tizimli va izchillik tamoyili

18.Pedagogik hamkorlikda maqsadli yo’nalishlar qaysilar ularni aniqlang?

 1. Barcha javoblar to`g`ri
 2. Bolaga insoniy va shaxsiy yondashuv
 3. Pedagogik talabdan, pedagogik munosabatga o’tish
 4. Ta’lim-tarbiya birligi

19.Ta’lim tamoyillarini aniqlang

 1. ta’lim-tarbiyani hayot bilan bog’lash, ta’lim bilan amaliyot birligi
 2. Barcha javoblar to`g`ri
 3. ilmiylik, ta’lim oluvchilar imkoniyati va yosh xususiyatlarini hisobga olish,ta’lim-tarbiyada ko’rgazmalilik, muntazamlilik va davomiylik, ta’lim-tarbiyaning birligi
 4. ta’limda onglilik va faollik ,ta’lim-tarbiyaning tizimli va izchilligi

20.Sharqda «Shayx ar-Rais» nomi bilan mashhur bo’lgan allomalardan birini aniqlang.

 1. At Termiziy
 2. Abu Ali ibn Sino
 3. Abu Nasr Forobiy
 4. A. Abu Rayhon Beruniy

21.Xalq pedagogikasining yo’nalishlarini aniqlang.

 1. ma’naviy qadriyatlar, qoidalar
 2. tamoyillar, uzviylik va uzluksizlik
 3. milliy urf-odat va an’analar, xalq og’zaki ijodi
 4. Barchasi to`g`ri

 

 

Psixologiya masalari bo'yicha test

 

Savol № 1

Boshqaruvdagi aniq ko`rsatmalar bermaydigan, ishga bo`lgan munosabatini payqash qiyin bo`lgan usulni toping?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

liberal

 

Savol № 2

Tasavvur qiling kundalik topshiriqlarni bajarishda   quyidagi qaysi tartib va tipdagi faoliyat motivlarini inobatga olish samarali ?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

kichik vazifani bajarish uchun ko`p kuch sarflash

 

Savol № 3

Rahbarning avtoriteti – bu…?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

emotsional-irodaviy ta`sir qobiliyati

 

Savol № 4

Rahbarning murakkab qarorlarni tezkorlik bilan qabul qila olishiga........... deyiladi.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

qat`iyatlilik

 

Savol № 5

Pedagogik jamoada ruhiy muhitning yaxshi bo`lishini nima belgilaydi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

Pedagoglarning refleksiv fazilatlari

 

Savol № 6

Nizo bosqichlari nechta?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

Uchta: nizoning boshlanishi, nizo chuqqisi va nizo yechimi

 

Savol № 7

Quyidagi ta`rif qaysi toifadagi rahbarga xos: “...barcha ko`rsatmalarni ishchanlik ruhida, aniq, ravshan, keskin ohangda, do`q-po`pisa, ta’qiqlashlar ruhida yetkazadi; maqsadi – nima yo`l bilan bo`lsa-da, o`z hukmini o`tkazish, tayziq ko`rsatish...”?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

avtoritar

 

Savol № 8

Rahbarning o`z g`oyalari, maqsadlari va qarorlariga hamfikr va qo`llab-quvvatlovchilarni topish qobiliyatini toping.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

atrofdagilarga ta`sir o`tkazish

 

Savol № 9

Boshqaruvning asosiy funksiyalari nechta va qanday?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

boshqaruvning asosiy funksiyalari ikkita; maqsadga yo`naltiruvchi va tashkiliy

 

Savol № 10

Stress quyidagilar bilan bog`liq.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

kutilmagan va og`ir vaziyatdan

 

Savol № 11

Ijtimoiy psixologik muhit bu-?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

guruh a`zolari fikrlari, hissiyotlari, ustanovkalari, dunyoqarashlari va o`zaro munosabatlari

 

Savol № 12

Rahbarning   muammoning yagona yechim bilan cheklanishiga asoslangan tafakkur turiga nima deyiladi ?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

konvergent

 

Savol № 13

Samarali boshqaruv uchun zaruriy xislat –…

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

mas`ullik va vazifani hal etishga qaratilgan ishonch

 

Savol № 14

Rahbarning samarali faoliyat ko`rsatishining siri nimada?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

Vaqtdan unumli foydalanishida

 

Savol № 15

Xodimlarga mustaqillik, erk berishga asoslangan boshqaruv usuli.......deb nomlanadi.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

demokratik

 

Savol № 16

Rahbarning axborotlarni tanlay olishi, uni tinglovchilarga yetkazib bera olishi, ma`ulumotlarni qabul qilishni osonlashtirishi, dalillar asosida gapirish qobiliyatiga nima deyiladi ?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ishontirish

 

Savol № 17

Rahbarning xodimlari bilan to`g`ridan-to`g`ri (gorizontal) boshqaruv uslubi qaysi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

partisipativ boshqaruv

 

Savol № 18

Rahbarga bosim o`tkazilganda va ziddiyatli vaziyatlarda o`zini qo`lga ola bilishini xarakterlovchi javobni toping.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

stresslarni boshqarish

 

Savol № 19

Shaxslarni bir-biriga o`zaro yaqinlashtiruvchi, boshqalar uchun jozibador bo`lish, do`stlik, yoqtirish tuyg`ularini shakllantiruvchi jarayonga..... deyiladi

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

attratsiya

 

Savol № 20

Boshqaruv faoliyatida rahbarning qaror qabul qilishdagi yondashuvlari qanday?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

intiutiv, pragmatik va ratsional

 

Savol № 21

Pedagogik jamoada xodimlar mehnatini rag`batlantirish boshqaruvning qaysi funksiyasiga kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

tashkiliy

 

Savol № 22

Shaxsning biron bir faoliyatga ijobiy, ichki motivlashtirilgan munosabati nima deb ataladi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

moyillik

 

Savol № 23

Guruh bilan samarali ishlash, uni uyushtirish, safarbar etish, ular orasida o`zini munosib tutish rahbarning qanday kompetensiyasi turiga kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ijtimoiy-psixologik kompetensiya

 

Savol № 24

Maqsadning mavjudlik kriteriyasiga ko`ra va kuch berish uchun foydalaniladigan ishontirish qanday ishontirishni keltirib chiqaradi?

*a) rejalashtirilgan va rejalashtirilmagan;

 1. b) to`g`ridan-to`g`ri;
 2. c) maxsus va maxsus bo`lmagan’
 3. d) tashqi va ichki.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

rejalashtirilgan va rejalashtirilmagan

 

Savol № 25

Shaxsning shaxslararo munosabatdagi holatini va uni guruh a`zolariga psixologik ta`sirini belgilovchi me`yorni ifodalovchi tushunchaga........... deyiladi

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

status

 

Savol № 26

O`quvchilarning muttasil o`zlashtirmaslikka barham berishda nima muhim rol o`ynaydi

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

o`quvchining o`z imkoniyatlari va qobiliyatlariga ishonch bilan qarashi

 

Savol № 27

Ta`lim jarayonida o`quvchi ilgarilab borayotganini his qildirish uchun nima qilish kerak?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

bunga ularning dastlabki muvaffaqiyatlarining quvonchini his etishga imkon berish kerak

 

Savol № 28

Kasbiy faoliyatning ijtimoiy qadr-qimmatini aniqlochi motivlar:

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

o`zini rivojlantirish,o`zini kamol toptirish

 

Savol № 29

Rahbarning foydali imkoniyatlarni izlashi, topishi va maqsadga erishishda tavakkalchilikka tayyor turish........... qobiliyati deb ataladi.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

tadbirkorlik

 

Savol № 30

Shaxsning irodaviy sifatlarini belgilang.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

mustaqillik, dadillik

 

Savol № 31

Shaxsning har bir hodisa, sharoitni sababli izohlashga intilishi qanday nomlanadi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

kauzal atributsiya

 

Savol № 32

Nizoning asosiy turlari qaysilar?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

shaxsning ichki nizolari, shaxslararo, guruhlararo, shaxs va guruhlararo, ijtimoiy

 

Savol № 33

Amerikalik menejerlar o`z boshqaruv faoliyatida ko`proq nimaga e`tibor berishadi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

xodimlarda yakka tartibdagi tashabbusni ko`proq rag`batlantirishga

 

Savol № 34

Insonning sezgi va his-tuyg`ulariga ta`sir ko`rsatish orqali xulq-atvori va idrokidagi ilk stereotiplarni yangilari bilan o`zgartirishga olib keluvchi ishontirish usullari xaqidagi fan …… deb ataladi.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ritorika

 

Savol № 35

Shaxslar o`rtasida subyektiv kechadigan aloqalarga nima deyiladi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

shaxslararo munosabat

 

Savol № 36

Psixologik stresslar qaysilar?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

informatsion va emotsional stress

 

Savol № 37

“Boshqaruv psixologiyasi” psixologiyaning qaysi tarmog`iga kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ijtimoiy psixologiya;

 

Savol № 38

Kollegial rahbarlik usulini belgilang.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

o`zaro hamjihatlik, fikrlarni inobatga olish, teng huquqqa ega, tafovutlamaslik, mustaqil fikrlashga da`vat etuvchi, “biz”lik tamoyiliga amal qiladi;

 

Savol № 39

Shaxsni faollikka, biror narsani aniq tanlashga, qaror qabul qilishga va harakat qilishiga undovchi ichki kuch nima deb ataladi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

motiv

 

Savol № 40

Superliderning oddiy liderdan farqi – …?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

xodimlarni o`zlari uchun liderga aylantirishi

 

Savol № 41

Tashkilotdagi kommunikatsion tadbirning asosiy funksiyasi nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

korxona a`zolarini jipslash, yaxlitlikka erishish

 

Savol № 42

Qaysi ehtiyojlar insonning ijtimoiy tabiatini, uning ijtimoiylashuvini aks ettiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ruhiy

 

Savol № 43

Koordinatsiya o`zi nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

xodimlar o`rtasidagi o`zaro munosabatlarini to`g`ri muvofiqlashtirish

 

Savol № 44

Diada nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ikki kishidan iborat guruh

 

Savol № 45

Inson tomonidan qaror qabul qilishni shartlovchi motivatorlar yoki omillarga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

axloqiy nazorat

 

Savol № 46

Fazoviy jihatdan liberal lider jamoaga nisbatan qanday maqomda turadi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

“jamoa tashqarisida”

 

Savol № 47

Rahbar va xodim munosabatlarida xizmat yuzasidan bo`ladigan muloqot qaysi zonada o`tgani ma’qul?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ijtimoiy zonada

 

Savol № 48

Muloqot va muomala strategiyasida shaxslararo o`zaro ta’sir, o`zaro hamkorlik, xulq-atvordagi muvofiqlikni tavsiflovchi yo`nalishni belgilang:

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

muloqotning interaktiv tomoni6

 

Savol № 49

...o`quvchi-yoshlar o`rtasida uchrab turadigan psixik rivojlanishdagi ayrim salbiy holatlarni to`liq o`rganish, ularni keltirib chiqaruvchi omillar va ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlarni tahlil qilish” kimning funksional vazifasiga kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

maktab psixologining

 

Savol № 50

Tashkilotdagi kommunikatsiyalar muvaffaqiyatli o`tish shartlari nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

to`la oshkoralik va bo`lim sub`ektlari o`rtasidagi kommunikatsiyalarni intensivlashtirish

 

Savol № 51

Tashkilotda xodimlar adaptatsiyalari-

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

kasbga moslashi, mehnat adaptatsiyasi, ijtimoiy-psixologik, rol sohasidagi adaptatsiya

 

Savol № 52

Rahbarning miya faoliyatini ekspluatatsiya qilishni taqozo etuvchi jarayon qaysi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

tinglash

 

Savol № 53

Shaxsing kuchli, shiddatli emotsiyasi tufayli o`zini ongli boshqara olmaslik holatini toping.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

affekt

 

Savol № 54

Rahbarning tegishli ko`rsatmalar olishi yoki kuchli zarurat tug`ilgunga qadar ishni qanday tashkil etishni ko`ra bilishiga........... deyiladi.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

tashabbuskorlik

 

Savol № 55

Jamoa a`zolarining bir maqsadda yagona bo`lib birikishi nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

guruhiy jipslik

 

Savol № 56

SHaxsning guruh a`zolari fikriga berilishi hodisasining ilmiy nomlanishini ko`rsating.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

konformizm

 

Savol № 57

Samarali boshqaruv – bu…?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

hammasi birgalikda

 

Savol № 58

Quyidagi ta’rif qaysi liderga taalluqli? : “… u o`zini, avvalo, o`zgalarga, ishiga, jamoa manfaatiga, Vatanga xizmat qilishga, jamiyat oldidagi burchini ado etishga baxsh etadi”.

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

sotsiotsentrik

 

Savol № 59

Ta`lim muassasasidagi pedagoglarni boshqarishni faollashtirishga to`siq bo`luvchi bir qator motivlar mavjud:

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ta`lim muassasasi ishini yuksaltirish bo`yicha qandaydir takliflar kiritishning befoydaligi hamda o`quv muassasasi faoliyatidagi kamchiliklarni doimo tanqid qilish;

 

Savol № 60

Boshqaruvning an`anaviy yondashuviga qaysilar kiradi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

avtoritar, demokratik, liberal

 

Savol № 61

Rahbarning ish jarayonida, vaziyatlarda o`zini boshqarolmay qolishi natijasida yuz beradigan xulqiy va emotsional holati nima?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

stress

 

Savol № 62

Rahbarning vaziyat natijasini, ochilmagan qirralarini topa olishi, yuz berishi mumkin bo`lgan holatlarga tayyor turishi va chora-tadbirlar ko`rishiga nima deyiladi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

istiqbolli fikrlash

 

Savol № 63

Fransiyadagi menejerlarning “Yaxshi menejerlar uchun eng muhimi … … deb hisoblashadi”

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

rahbarlikka ijodiy yondoshish va pahbarlik iste`dodi

 

Savol № 64

Hal etilayotgan masalalar xarakteriga ko`ra tafakkur quyidagi turlarga bo`linadi:

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

nazariy va amaliy

 

Savol № 65

Katta guruhning kichik guruhdan ajratib turadigan umumiy belgilari nimadan iborat?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ijtimoiy xulq-atvorning maxsus boshqaruvchilari mavjudligi

 

Savol № 66

Yaponiyalik menejerlari o`z boshqaruv faoliyatida ko`proq nimaga e`tibor berishadi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

ijtimoiy psixologik jihatlarga, jamoa faoliyatini tashkil etish qobiliyatiga

 

Savol № 67

Bolalar jamoasida ruhiy muhitning yaxshi bo`lishi ko`p jihatdan nima bilan belgilanadi?

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

Pedagog va pedagog jamoa tepasida turgan kishining xulq-atvor borasida tutgan yo`li bilan belgilanadi

 

Savol № 68

Farzandlarning ma`naviy tarbiyasiga bevosita salbiy ta’sir ko`rsatuvchi omilni belgilang:

Savol berilgan emasdi

To’g’ri javob:

profilaktik hisobda turgan, farzand tarbiyasiga salbiy ta`sir ko`rsatuvchi ota-onalar

 

Reklama
Reklama